Gegevens ten behoeve van de ANBI-status

Officiële naam: Stichting Thuiszorg West-Brabant

RSIN-nummer:009730692

Contactgegevens:
Adres: Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal
Telefoon: 088-5602000
E-mail: info@twb.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het (doen) verlenen van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg in het bijzonder door aanbieding van een breed thuiszorgpakket, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Om haar doel te bereiken kan de stichting samenwerking met andere instellingen en organisaties aangaan c.q. bevorderen.

Beleidsplan: Klik hier voor het actuele beleidsplan.

Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de stichting berust bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 2 leden.
J.C.P. Dijkers, bestuurder
C.J. Danen, bestuurder

Beloningsbeleid: De beloning van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de “Beloningscode Bestuurders in de Zorg” (BBZ) zoals deze tussen NVTZ en NVZD geldt. De beloning van het personeel geschiedt conform de CAO VVT.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat TWB geen functionarissen in dienst heeft waarvan het belastbaar loon uitstijgt boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Organogram TWB Thuiszorg met Aandacht: Klik hier voor het organogram

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Klik hier voor het actuele jaardocument.

Balans en de staat van baten en lasten, met toelichting: Klik hier voor het actuele jaardocument

Reglement Raad van Commissarissen, d.d. november 2015: Klik hier voor het RvC reglement.

Reglement Raad van Bestuur, d.d. juli 2015: Klik hier voor het RvB reglement.

Statuten, d.d. juli 2016: Klik hier voor de statuten.